Telepraca

 

Wykonywanie pracy w formie telepracy przewiduje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. w Dz.U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 ze zm.). Stosowna regulacja jest zawarta w Kodeksie pracy w Dziale Drugim "Stosunek pracy", Rozdział IIb "Zatrudnianie pracowników w formie telepracy". Zgodnie z przepisem art. 675 § 1  k.p., praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca). Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych w § 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (§ 2).

Skorzystanie przez pracodawcę z formy telepracy powoduje ograniczenie kosztów utrzymywania stałego miejsca pracy dla pracownika - ma to znaczenie w szczególności dla pracodawców zatrudniających pracowników, którzy część pracy wykonują poza lokalem przedsiębiorstwa.